• Korisnički podaci

  • Osobni podaci

  • Privatna adresa

  • Potreban format telefonskog broja:#########
  • Ostali podaci

  • Afilijacija

  • Potreban format telefonskog broja:#########
  • IZJAVA O DAVANJU PRIVOLE/SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U SVEZI UČLANJENJA U HBD

    Ova privola/suglasnost sastavljena je sukladno članku 6. u svezi članka 7. Uredbe ( EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka) od 27.travnja 2016. godine