Sažetak

Telomere  su  fizički  krajevi  kromosoma  koje  se  svakom  diobom  stanica  skraćuju.  Budući da svaka telomera ima ograničeni potencijal skraćivanja, razumijevanje mehanizama  njihovog  skraćivanja  omogućava  i  razumijevanje  staničnog  starenja.  Između ostaloga, u tu svrhu je važno postaviti i procijeniti odgovarajući regresijski model  za  razliku  duljina  telomera  između  dulje  i  kraće  telomere  sestrinskih  kromatida, u odnosu na dulju telomeru. Predloženi linearni regresijski model prilagođen  je  i  testiran  na  tri  skupine  podataka  dobivenih  iz  kultura  ljudskih  fibroblasta starih, redom, 32, 42 i 52 PD‐a. Korištene su sljedeće standardne statističke  metode:  težinska  metoda  najmanjih  kvadrata  za  točkovnu  procjenu  parametara modela, neparametarska bootstrap‐metoda za intervalnu procjenu parametara  i  uzoračkih  razdioba  nekih  testnih  statistika,  te  metoda  leave‐one‐out  cross validation za verifikaciju predloženog modela.
Rad  je  izveden  u  suradnji  sa:  Nikolinom  Škrobot  Vidaček,  Andreom Ćukušić,  Milenom  Ivanković, Hrvojem Fulgosijem, i Ivicom Rubeljem (Institut Ruđer Bošković)