Sažetak

Optička pinceta i laserska ablacija u stanicama kvasca.

*Zajednički kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva i Grupe za teorijsku kemiju (IRB)